از طریق ایمیل های زیر می توانید با من تماس بگیرید:

mostafa.sepehrian[at]ut.ac.ir

m.sepehrian[at]chmail[dot]ir

tux.curious[at]gmail[dot]comصفحات اجتماعی: